نتیجه جستجوی تگ هیجانزده

9boxهر نوع متنی رو که بخوای اینجا پیدا می کنی!
جستجوی هشتگ
9box9box
نوشته؛
1-اگه رسیدن پنجشنبه جمعه هیجانزده ت نمیکنه بایددوستاتوعوض کنی!
2-اگه برای روزشنبه انگیزه‌ نداری باید شغلتوعوض کنی!
3-اگه بی‌صبرانه منتظرشنبه ای تابری سرکار بایدهمسرتوعوض کنی!
من همیشه شماره ٣هستمو بیصبرانه منتظر شنبه م تابرم سرکار،
البته اینکه همسری م ندارم بی تاثیر نیس..
0
0
0
0

گزارش تخلف