9box
خوابیم اگرچه مرد میدان هستیم خیر سرمان رستم دستان هستیم وقتی به «داداش کایکو» نیازی باشد گوییم که: «نه! ما ایکیوسان هستیم»!

نظر : 0
ارسال نظر

جهت ارسال نظر وارد سایت شوید

لیست نظر ها