نتیجه جستجوی تگ بین_الملل

9boxهر نوع متنی رو که بخوای اینجا پیدا می کنی!
جستجوی هشتگ
9box9box
یبار بابام داشت بی بی سی میدید و برا من از منظر جامعه شناسی ایرانی و نگاه بین الملل تحلیل می کرد. پاشد رفت آشپزخونه چای بریزه، برگشت دید دارم باب اسفنجی نگاه میکنم. واقعا تفاوت نسلها رو میشد تو نگاهش دید.
0
0
0
0

گزارش تخلف