نتیجه جستجوی تگ خوشحالی‌

9boxهر نوع متنی رو که بخوای اینجا پیدا می کنی!
جستجوی هشتگ
9box9box
‏هیچ حس خوشحالی‌ای در زندگی رو نمیشه با حس اولین باری که فرمون دوچرخه رو ول میکنی و دست‌ول میرونی، مقایسه کرد
0
0
0
0

گزارش تخلف

9box9box
‏همه خوشحالی‌هایم را یکجا خرج میکنم،
از فردای آن روز دیگر اتفاقی خوشحال کننده نیست.
0
0
0
0

گزارش تخلف